ALGEMENE VOORWAARDEN

Watts Webdesign is een subdivisie van Watts Productions BVBA met kantoren te 9800 Deinze - Groenevelddreef 19 met ondernemingsnummer BE 0872 731 665.

1. Al onze vermelde prijzen zijn steeds exclusief btw, onze offerteprijzen zijn slechts 14 dagen geldig en derhalve niet definitief.

2. Bij het akkoord gaan met de prijs als vermeld in onze offertes wordt een voorschot van 50% van de offerteprijs gevraagd waarna de werken worden opgestart na betaling van deze eerste som. Bij de eerste tests op onze testserver dient een tweede voorschot van 25% te worden voldaan. Na finalisering en goedgekeurde oplevering op onze testserver wordt het slotsaldo aangerekend waarna bij ontvangst van deze betaling de site definitief wordt gepubliceerd op de hosting gekozen door onze klant.

3. Bij gebruik van een externe hosting, niet door Watts Productions Bvba aangeboden, dient deze de laatste versie van PHP te ondersteuren en een SQL database te ondersteunen. Ook dragen wij geen verantwoordelijkheid voor de goede werking van een niet door ons gehoste mailbox, site of webshop.

4. Alle tekst- en beeldmateriaal wordt door de klant zelf inhoudelijk verzorgd en bij voorkeur digitaal afgeleverd via e-mail, textbestand of datadrager aan ons, alwaar wij instaan voor de verdere implementering van deze tekst en beelden in de website.

5. Prijzen in verband met hosting kunnen te allen tijde aangepast worden naargelang de datatraffic en bandbreedte die de website met zich meebrengt en het aantal megabytes webruimte die verbruikt worden bovenop het aangeboden hostingpakket en zijn respectievelijke specificaties.

6. De jaarlijkse kosten omvattende domeinnaam, e-mailadres en hosting op onze server worden 1 jaar vooraf betaald en worden automatisch verlengd zonder voorafgaandelijke verwittiging. De klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de bijzondere bepalingen betreffende hosting en domeinnaambeheer waarvan de klant kennis heeft kunnen nemen via onze website met url www.wattswebdesign.com evenals op de bestelbon en facturen.

7. De klant kan zijn domeinnaam, e-mail-adres en hosting opzeggen bij ons mits een aangetekend schrijven minstens 2 maanden voordat een hernieuwing zich opdringt van domeinnaam en hosting, te rekenen 1 jaar vanaf de eerste registratie of laatste hernieuwing. Zoniet loopt de aanrekening stilzwijgend verder. Bij niet-betaling ten laatste één week voor de vervaldag wordt de domeinnaam geschorst en gaat deze automatisch 3 maand in quarantaine volgens de voorwaarden van DNS.be. Wij kunnen dus ook de beschikbaarheid niet meer garanderen na deze periode en kunnen allerminst hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

8. Watts Productions Bvba is niet verantwoordelijk voor inhoud die door de klant via de nieuwsbrief-module verstuurd wordt. Watts Productions Bvba draagt tevens geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud en het gebruik van het door de klant ingevoerde adressenbestand. De klant verklaart op de hoogte te zijn van de wettelijke bepalingen betreffende e-mailverkeer (opt-in, opt-out).

9. In geen geval is Watts Productions Bvba aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. Watts Productions Bvba kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de Internet connectie door technische of andere storingen op zijn servers. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van Watts Productions Bvba. Watts Productions Bvba zal ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in de met de Watts Productions Bvba gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen.

10. Ook dragen wij geen verantwoordelijkheid voor inhoud en beeldmateriaal dat als enigszins obsceen of aanstootgevend zou kunnen worden opgevat.

12. De door Watts Productions Bvba opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Iedere klacht betreffende de levering , van welke aard ook, dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan Watts Productions Bvba en dit per aangetekende brief. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in. Facturen zijn betaalbaar binnen de 5 dagen na factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele verwijlintrest verschuldigd van 1 % per maand. Bij elke laattijdige betaling door de klant is automatisch een schadebeding verschuldigd van 10% met een minimum van 50,00 EURO.

13. Op alle overeenkomsten gesloten met Watts Productions Bvba is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met de overeenkomsten gesloten met Watts Productions Bvba zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken te Gent.